ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒျပ႒ာန္း

           ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒအမွတ္ ၁ ျဖင့္ ၂၀၁၂ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔ ရက္စြဲ ျဖင့္ ရပ္ကြက္ (သို႕) ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒအား ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

          ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ရပ္ကြက္(သို႔) ေက်းရြာအုပ္စု၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ရပ္ရြာမွ ၾကည္ညိဳ ေလးစားၿပီး သိကၡာသမာဓိရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား ဥပေဒႏွင့္အညီ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရမည္ပာု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

          ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအေနျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္း မ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုအလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အရွိန္အဝါကို အသံုးျပဳျခင္း၊ မသမာမႈျပဳျခင္းႏွင့္ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

          ရပ္ကြက္ (သို႔) ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ သတ္တမ္းသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ သတ္တမ္းႏွင့္အညီ ျဖစ္ၿပီး ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံရာတြင္ သံုးႀကိမ္ထက္ပိုရမည္မပာုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

          ထို႔ျပင္ ရပ္ကြက္ (သို႔) ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခု၏ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္လွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ေန႔မွ စတင္၍ မိမိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ သက္တမ္းအတြင္း ၎ပါတီ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ျခင္း မျပဳရပာု တားျမစ္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s